Общи условия за ползване на сайт и електронен магазин Xtile.bg

 

ДЕФИНИЦИИ:

По смисъла на настоящите общи условия, под посочените думи и изрази следва да се разбира:

Общи условия – означава настоящите Общи условия.
Доставчик – означава търговско дружество “Биоклуб” ЕООД, вписано в Агенция по вписванията „Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ“, ЕИК 205434216 с идентификационен номер по ДДС BG205434216
Сайт/Електронен магазин – означава интернет адрес xtile.bg.
Ползвател / Потребител – означава лицата, ползващи и посещаващи Сайта и Електронния магазин.
Потребителски профил – означава отделна част в Сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на cайта.
Стока/и – означава стоките предлагани от Доставчика чрез Електронния магазин.
Поръчка – означава поръчката на Потребителя за определени избрани от него Стоки, заедно с избрания начин за заплащане и получаване на Стоките.
Цена на Стоката – означава цената за бройка или за определено количество стока, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В цената не се включват разходите за транспорт и доставка.
Цена на Доставката – означава разноските по транспорта и доставянето на Стоките до Потребителя, с включен данък върху добавената стойност
Стойност на Поръчката – означава общо Цената на Стоката и Цената на Доставката.

 

ПРЕДМЕТ

Чл. 1 Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Биоклуб” ЕООД, ЕИК 205434216, наричано по-долу ДОСТАВЧИК, от една страна, и лицата, ползващи сайта и електронния магазин, намиращ се на интернет адрес www.xtile.bg, наричани по-долу Ползватели/ Потребители, от друга страна.

Неразделна част от настоящите Общи условия e Политиката за събиране и защита на личните данни на “БИОКЛУБ” ЕООД.

Чл. 2 Тези условия са обвързващи за всички Потребители. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят се счита за уведомен и се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.  Приемайки настоящите Общи условия, ползвателят дава и съгласието за сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

Чл. 3 Информация за Доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика:  „Биоклуб“ ЕООД;
Седалище и адрес на управление (адрес на упражняване на дейността): гр.София, ул. „Неофит Бозвели” No 11;
Данни за кореспонденция /включително телефон и адрес на електронна поща/:
Телефон: 0886 002 040
Електронна поща: info@xtile.bg
Вписан в АВ „Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ“ с ЕИК: 205434216;
Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205434216

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни: Адрес: гр. София, ул. “Цветан Лазаров” №2, тел.: (02) 915 53 519, Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите: Адрес: 1000 гр. София, ул.”Врабча” №1, ет.3, 4 и 5, тел.: 02 / 933 05 65, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: www.kzp.b

Национална агенция за приходите: ТД на НАП София, Адрес: 1000 гр. София, ул. Аксаков № 21, тел.: 02/ 9859 3821, Офис Подуяне: Адрес: ул.Константин Фотинов № 2, Тел.: 02/ 9655874, Уеб сайт: www.nap.bg

Комисия за защита на конкуренцията: Адрес: България, София 1000, бул. Витоша №18, Работно време на деловодство с външни лица 9-13 ч и 13.30-16 ч, Телефони: Деловодство: 02/9356 113, Факс: 02 980 73 15, Електронна, поща: cpcadmin@cpc.bg, Уеб сайт: www.cpc.bg

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 4 ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет  www.xtile.bg. В сайта се предлагат продукти, на които  Доставчикът  е директен вносител, както и продукти, на които Доставчикът е разпространител.

Чл. 5 Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, както и да извършват следните действия:

 • Свободно да разглеждат съдържанието на интернет страницата и предлаганите продукти
 • Да извършат регистрация и създаване на профил за закупуване на стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика в неговия ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка

Чл. 6 Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката на потребителското или търговското право условия.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 7 За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика, не е необходимо Ползвателят да извършва регистрация в него.

Чл. 8 В случай, че желае да се регистрира, Ползвателят следва да въведе електронната си поща и паролата за отдалечен достъп, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. Направената регистрация сама по-себе си не обвързва Ползвателя с извършването на определени покупки или допълнителни действия.

Чл. 9 Указаната в Електронния магазин цена е за 1 бр. кащон /м2 / л.м. / бр. в лева и с включен ДДС. В цената на продукта не се включва цена за опаковка и доставка.

Чл. 10 Указаната в Електронния магазин цена, както и търговските отстъпки важат единствено при сключване на договор през Електронния магазин. Разпродажбите важат за всички търговски обекти на Доставчика.

Чл. 11 Стоки, за които е обявено, че са на клиентска заявка, с цени или срок на доставка по запитване обикновено се заявяват към производител по конкретна клиентска поръчка и изискват авансово заплащане в размер на 50-100% от обявената цена.

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 12 Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.xtile.bg., чрез интерфейса на Доставчика. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба. По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба:

 • Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на поръчаните от него стоки.
 • Потребителят заплаща на Доставчика цената на доставените стоки в срок и начин на плащане съгласно настоящите общи условия.
 • Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете, определени от настоящите общи условия.

Чл. 13 Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако има такава.

Чл. 14 Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има форма за поръчка. Подробните детайли на продуктите съдържат кратко и детайлно описание, произход, актуална  снимка и цена.

Чл. 15 При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта опции: брой, м2 , доставка, цвят, модел и др.п). Потребителят задължително посочва адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може да бъде стартирана. Не попълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва Доставчика със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

Чл. 16 Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като служител на Доставчика се свърже с него по телефон или e-mail.

Чл. 17 Чрез натискане на бутона “ПОРЪЧАЙ” на Сайта на Доставчика, Потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор за покупко-продажба.

Чл. 18 Договорът влиза в сила в момента, в който Потребителят направи плащане по него. Доставчикът се задължава да предаде стоката / извърши  услугата, само след заплащане на пълния размер на цената в срока по Договора и при спазване на настоящите общи условия.

Чл. 19  Към Договора се прилага спецификация по образец със следното описание: вида на стоката или вида на услугата, отделните дейности, свързани с извършване на услугата, количество; единична цена, обща стойност и други.

 

ОНЛАЙН ПОКУПКА НА КРЕДИТ

Всеки ползвател, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на кредит, следва да кандидатства пред финансова институция за отпускане на кредит.

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само ползвател, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по – голяма от 100 лева, но не повече от 10 000лв, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.

Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, само чрез регистрирания от ползвателя на www.xtile.bg акаунт, посредством избор на „начин на плащане”, след което се следва предвидената процедура.

Условията, на които ползвателят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика. Биоклуб ЕООД  не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. „Биоклуб“ ЕООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

Доставката на закупени на изплащане, чрез онлайн магазина стока/и, се извършва само след като „Биоклуб“ ЕООД бъде уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка е посочен под всеки артикул в сайта и започва да тече от момента, в който „Биоклуб“ ЕООД  получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявените стока/и, клиентът подписва Договора за потребителски кредит, Искането декларация за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. Кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно “Вярно с оригинала” и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка – служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

 

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 20 Доставчикът се задължава да доставя поръчаните Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или до склад на Доставчика. Ако Потребителят (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в най-близкият офис на куриера до поискване от потребителя.

Чл. 21 Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от теглото на стоката  и населеното място ( областни градове,села). Калкулираните цени за доставка важат за поръчки, които се извършват на географската територия на Република България. Ако желаете да доставим доставим стоки до чужбина, е необходимо да се свържете допълнително с нас.

Чл. 22 Ако Потребителят е посочил друго лице, което да приеме пратката от негово име, в последствие Потребителят, извършил първоначално поръчката, няма право на възражения относно доставката и да иска нейното връщане.

Чл. 23 Доставчикът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

 

УВРЕДЕНИ ИЛИ ДЕФЕКТНИ СТОКИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ

Чл. 24 При получаването на стоката купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката, както и Доставчика. Рекламации се одобряват само в склучай, в които има попълнен констативен протокол.Рекламации без коректно попълнен констативен протокол няма да се разглеждат за одобрение!!!Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или липси.

Чл. 25 При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Доставчика. Куриерските разходи за връщането на дефектна или увредена стока са за сметка на Доставчика.

Чл. 25а ВАЖНО!!! Уважаеми клиенти,задължително при получаване на стоката я преглеждайте в присъствието на куриера. При установен дефект в следствие на  транспортирането изисквайте от куриера Констативен протокол за рекламация, в който описвате повредените  артикули. БЕЗ попълнен Констативен протокол рекламации по отношение на  целостта на стоката няма да бъдат разглеждани!!! Клиента е длъжен да провери закупените стоки за разлики в цвета, нюанса, за видими дефекти, за деформации, за разлики в размерите, преди употреба. За налепени плочки, положен материал и плочки различни от първо качество, рекламации не се приемат. За разлики в количествата и явни дефекти /счупено/, рекламации се приемат в момента на предаване на стоката. Проектите правени във фирмата са дизайнерски решения и не са обвързани с количествени сметки. Фирмата не носи отговорност, ако клиентът не е предвидил фира. Връщане на плочки до 14 работни дни от датата на закупуването им може да се осъществи в оригиналната им опаковка и вид, застрахована, само на цели кашони за сметка на клиента до адрес: Складова база „Биоклуб“ ЕООД , ул. Неофит Бозвели“ №11.

Чл. 25б Снимките, с които се представят продуктите визуализират възможно най-точно цветовете им. Електронният магазин не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите, компютърните системи, смартфони и дуги устройства, ползвани за достъп до уебсайта.

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ОТ РАЗСТОЯНИE

Чл. 26 Потребител на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Потребителят е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, като осигури тяхното качество и безопасност.

Чл. 27 Правото на отказ по чл. 26 може да бъде упражнено само в случай, че продуктите са в оригиналната си опаковка и вид.

Чл. 27.1 Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор при доставка на стоки, изработени по индивидуална поръчка или съобразно неговите индивидуални изисквания.

Чл. 27.2 Клиентът няма право на връщане или замяна на стоки, които „Биоклуб“ ЕООД не поддържат в наличност на склад и са доставени или внесени по клиентска заявка и по изрично негово желание.

Чл. 28 Правото на отказ по чл. 26 от настоящите общи условия може да бъде осъществено след като Потребителят предварително уведоми доставчика  на телефон 0886 002040  или на имейл  website@xtile.bg в предвидения от закона срок. След като бъде уведомен за намеренията на Потребителя, Доставчикът изпраща на Потребителя формуляр за връщане на стоката, в който Потребителят вписва и IBAN на банкова сметка, по която да бъде възстановена Стойността на поръчката. Потребителят следва да попълни формуляра /можете да го изтеглите от ТУК/ и да го изпрати на електронната поща на Доставчика, а именно website@xtile.bg, като това не е задължително.

Чл. 28.1 В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 работни дни. Желателно е възстановяването на суми да се осъществява с обратна операция по картата с която е направено плащането.

Чл. 29 Потребителят, който упражнява правото си на отказ от договора от разстояние по чл. 26, трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне в срок до 14  дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си по чл. 28.

Чл. 30 Потребителят, който упражнява правото си на отказ от договора от разстояние по чл. 26 заплаща преките разходи във връзка с връщането на стоката на Доставчика, в т.ч. и разходите по куриерски услуги.

Чл. 31 В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 26, Доставчикът се задължава да му възстанови Стойността на поръчката  по банков път по посочената по чл. 28 банкова сметка в срок от 14 работни дни. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 32 С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът и неговите служители, имат достъп до информацията подадена при регистрацията на Потребителския профил и поръчването на Стоки.

Чл. 32.1 Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от xtile.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги, предлагани в търговската верига на Хикови. Hikovi.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Чл. 32.2 Съгласно приетите промени в Закона за пощенските услуги, обнародвани в брой: 53, от дата 5.7.2019 г на Държавен вестник с указ №155, спедитори, превозвачи, доставчици на пощенски услуги имат право да изискват, обработват и съхраняват в сроковете по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс идентификационни данни (три имена и ЕГН или ЛНЧ за физическите лица, съответно наименование и ЕИК за юридическите лица), както и идентификационни данни на упълномощено лице, на:

а) податели на вътрешни и изходящи международни пощенски пратки с наложен платеж;
б) податели на изходящи международни пощенски пратки – малки пакети и пощенски колети, извън тези по буква „а“;
в) получатели на суми в брой от наложен платеж, включително когато са получени чрез пощенски паричен превод.“

Чл. 33 Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Потребителите се съгласяват, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за целите на техническо управление на Електронния магазин и неговата база данни, установяване на контакт с Потребителя, управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Потребителите, както и за измерване на ефективността на услугите на Доставчика, рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон или e-mail, както и други търговски съобщения.

Чл. 34 С приемането на общите условия Потребителят се съгласява, че във връзка с обработването на личните данни за посочените в чл. 33 цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си – куриерски и спедиторски компании и др.

Чл. 34.1 Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от xtile.bg на БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД или Уникредитбулбанк АД, когато това е необходимо и във връзка с избран от потребителя начин на плащане с карта .

Чл. 35 Потребителят може по всяко време може да се откаже от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Доставчика,  като изпрати съобщение за това на e-mail: website@xtile.bg.

Чл. 36 Във всеки момент Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време нарегистрацията обстоятелства и лични данни.

Чл. 37 Доставчикът може да използва технологии, които да му позволят да събира определена техническа информация като IP адрес, местоположение на Потребителя, уеб браузър. Доставчикът може да използва и бисквитки (cookies) в Електронния си магазин. По този начин доставчикът може да разбере кои части на Сайта Потребителят е посещавал, да измери ефективността от провежданите рекламни кампании, да подобри дизайна и структурата на Електронния магазин.

Чл. 38 Потребителят по всяко време може да забрани използването на cookies, като зададе съответните настройки в браузърът, който използва.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 39 Доставчикът има право едностранно и по всяко време да променя общите условия на настоящия Електронен магазин, като след промяната оповести датата на последната актуализация. Ако не е посочено друго, тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители.

Чл. 40 Задължение на Потребителя е да се запознае с актуалните общи условия за ползване на сайта.

Чл. 41 Промените на настоящите общи условия не засягат договорните отношения между Доставчика и Потребителя, възникнали преди промяната.

 

ОТГОВОРНОСТИ

Чл. 42 Доставчикът не носи отговорност за възможни пропуски, свързани с актуалността на информацията  в Електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на Електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в сайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в сайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.

Чл. 43 При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/ или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Чл. 44 Доставчикът  не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки)

Чл. 45 Доставчикът  не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в сайта.

Чл. 46 Доставчикът не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности.

Чл. 47 Доставчикът не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

Чл. 48 Доставчикът не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата.

Чл. 49 Доставчикът се задължава да се спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа

Чл. 50 Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

 

ДРУГИ

Чл. 51 Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на сайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.

Чл. 52 Доставчикът има право по всяко време, без нужда от уведомяване да прекратява достъпа на Потребителя до Електронния магазин, ако Потребителят е в нарушение на настоящите общи условия. Доставчикът не носи отговорност за евентуални вреди и пропуснати ползи, настъпили във връзка с прекратяването на достъпа до Електронния магазин.

Чл. 53 Цветовете на стоките, показани в Електронния магазин на Доставчика зависят от настройките на монитора или устройството на Потребителя.

Чл. 54 Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на Доставчика. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение от Доставчика.

Чл. 55 Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без, негово съгласие. Потребителите нямат право да разпространяват чрез сайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знаци и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

Чл. 56 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите общи условия не води до недействителност на останалите такива.

Чл. 57 За всички неуредени в тези общи условия въпроси се прилага действащото законодателство в Република България. За всички възникнали спорове при тълкуване настоящите общи условия и двете страни се задължават да положат усилия за тяхното разрешаване със споразумение, а когато това не е възможно, споровете да  бъдат отнасяни към съответните компетентни органи. Можете да използвате Онлайн решаване на спорове можете да намерите линк към нея тук >>> Електронна платформа за ОРС

Чл. 58 Доставчикът запазва правото си по всяко време да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение без да се задължава да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

Чл. 59 При нереализиране на поръчан 3D проект – авансовата сума заплатена за изготвянето му не подлежи на възстановяване на клиента. Срокът за реализиране на одобрен 3D проект е 1 месец. След изтичането на този срок, сумата заплатена за изготвянето на проекта, не подлежи на възстановяване.

Чл. 60 Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник.

Чл. 61 Всички промоционални цени и намаления са валидни до изчерпване на наличността.

Уважаеми клиенти,

xtile.bg осигурява различни възможности за доставка (за България) на продукти – независимо от цената им.

Важно е да знаете

Всички поръчки направени след 14:00 ч. се обработват на следващия работен ден. Поръчки направени до 14:00 ч се обработват същият ден и се взимат от куриер при готовност.

Стоките, поръчани от електронния магазин xtile.bg, освен стоките, за които изрично е посочен различен срок на доставка, се доставят в срок от 3 работни дни /срока зависи от фирмата доставчик/.

Срокът за доставка започва да тече, след като служител на xtile.bg се свърже с клиента, за потвърждаване на поръчката, респективно – от получаване на плащането при избран начин на плащане „наложен платеж”, „по банков път”, „с дебитна/кредитна карта”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.

Всички поръчки с обща стойност над 299 лв. са с *безплатна доставка за България. Безплатната доставка за над 299 лв. е за самата такса за доставка, тя не изключва таксата наложен платеж.

*Безплатната доставка не важи за продукти в промоция.

Опаковка

Продуктите са грижливо опаковани и застраховани, като в работата си сме достигнали до извода, че “най-добрата застраховка е добрата и здрава опаковка”. Всички пратки изпращани с куриер имат опция за преглед и връщане, което Ви осигурява спокойно и сигурно пазаруване. При отварянето на продукта и заплащането пред куриера Вие се съгласявате, че всичко е наред и след това нямате право на връщане.

Фирми доставчици

За доставки използваме куриерска фирма Еконт които ще достави поръчката на посочен адрес или “до поискване” – в удобен за Вас офис. Цените на всички продукти и услуги, изложени в сайта, са в български лева (BGN) и с включен ДДС (20%). Цените за всяка пратка са различни, зависи от тарифата на Куриерската фирма. Тя е за Ваша сметка и плащате директно на куриера.

Ние от Xtile.bg знаем колко е ценно времето Ви със семейството и приятелите и знаем колко е трудно да намерите подходящите продукти за Различната баня.

Винаги при поръчка от Ваша страна, ще се свържем с Вас да потвърдим количеството и срока. Ако няма наличност, ще проверим срока за внос, ще го съгласуваме с Вас или ще ви предложим друг подходящ вариант.

Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато включително и обявената в страната извънредна епидемична обстановка количествата и сроковете за внос може да имат промени.

Продуктите закупени от нашия онлайн магазин Xtile.bg могат да бъдат върнати в 14 дневен срок /по Закона за електронната търговия/ в оригинална опаковка в търговски вид.

Този срок започва да тече от получаването на доставката.

При доставка винаги предоставяме опцията “Преглед”, моля да прегледате поръчката си и ако не сте съгласни с нея, има счупено или друго да я върнете обратно.

Връщане и рекламации за счупени или повредени продукти се приемат само при получаване на стоката. Не могат да се връщат стоки, които са произведени / внесени по индивидуална поръчка /специално за клиента/, монтирани или залепени плочки и други стоки.

За това Ви молим да прегледайте добре продукта, колкото и време да отнеме, за да можем да спестим най-вече на Вас, както и на нас главоболия и загуба на време и средства.

В Xtile.bg поддържаме конкурентни цени за Българския пазар. Стремим се винаги да сме в полза за Вас, защото винаги изготвяме персонални оферти с отстъпки за количества.

Нашата максима е Клиента винаги да е доволен и да има своята различна баня.

Ако намерите на пазара същия продукт но на по-ниска цена от нашата, моля уведомете ни и ние ще Ви подарим код за отстъпка за нашия сайт.

Всяка една поръчка, поръчана във нашия сайт и изпратена с куриери има застраховка и опция преглед и връщане. Това осигурява на Вас, нашите клиенти, спокойствието и сигурността от която имате нужда при Вашата поръчка.

Продуктите са грижливо опаковани и застраховани, като в работата си сме достигнали до извода, че “най-добрата застраховка е добрата и здрава опаковка”.

При отварянето на продукта и заплащането пред куриера Вие се съгласявате, че всичко е наред. Моля да бъдете коректни и да прегледате всичко за да можем да спестим по-нататъшни проблеми.

Нашите начини за плащане:

* Наложен платеж – В момента на получаване с фирма за доставки.
* Плащане по банков път – След завършване на поръчката, трябва да направите банков превод със следните данни:

Пояснителен код/основание за превод: “номера на поръчката Ви
Име: Биоклуб ЕООД
Банка: ДСК АД
IBAN: BG68STSA93000025815513
SWIFT/BIC: STSABGSF

Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

* Плащане с дебитна/кредитна карта – Заплащате стойността на поръчаната стока с банкова карта, чрез виртуален ПОС терминал.

Ние от Xtile.bg мислим за Вас и финансите Ви и предлагаме продукти на изплащане с двама наши партньори:

 

Вземи на изплащане от УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД

*Кандидатстване само с лична карта;
*Бързо одобрение;
*Разсрочване на удобни месечни вноски;
*Без обезпечение;

Можеш да се възползваш като кандидатстваш за кредит в размер от 150 лв. до 50 000 лв. със срок на изплащане от 3 до 36 месеца.

Всички начини за плащане на месечната вноска можеш да намериш тук.

За въпроси или повече информация за УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД посети сайта на компанията www.ucfin.bg или се обади на телефон 0700 15 600.

Уникредит стоки на изплащане

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избери желаната стока и я вземи на  изплащане с кредит от БНП Париба Лични Финанси:

 • Бърз процес
 • Фиксирани условия
 • Удобни месечни вноски
 • Само с лична карта

Потребителски кредит за покупка на изплащане за стоки от 150 лв. до 12 000 лв. със срок от 3 до 48 месеца.

Избери удобен начин за плащане на месечната вноска тук.

За повече информация, посети сайта на БНП Париба Личи Финанси или се обади на телефон: 0700 11 811

 

BNP_12000_WEB_1000x300px_AM_20210622